İcra İflas Hukuku

MFS Hukuk & Danışmanlık

İcra ve İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takiplerinde borçluya ait taşınır ve taşınmaz mallar ile üçüncü kişilerin elinde bulunan hak ve alacağın tespitini amaçlayarak kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır.

 

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz;

*İlamlı ve ilamsız icra takipleri,

*Kambiyo senetleri (çek, bono, poliçe)ne mahsus icra takibi,

*Menfi tespit davaları,

*İstirdat davaları,

*Haciz,

*İstihkak davaları,

*İhalenin feshi,

*Tahliye,

*Rehin ve ipotek,

*İptal davaları,

*Konkordato